De reglementen

Algemeen huishoudelijk reglement van Hondenschool Pelt

 1/HUISHOUDELIJK REGLEMENT

DIT IS EEN REGLEMENT ZOALS BESPROKEN EN GETEKEND WORD VOOR KENNISNAME EN NALEVING VAN HET REGLEMENT BIJ AANSLUITING VAN ELK LIDMAATSCHAP BINNEN HONDENSCHOOL NEERPELT VZW.

2/DE STATUTEN ZOALS BESCHREVEN BINNEN HONDENSCHOOL NEERPELT VZW ZIJN ONDER MEER BEDOELD ALS ALGEMENE RICHTLIJNEN BINNEN EEN VZW EN UITERAARD VOOR DE OPRICHTING ERVAN.

3/HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IS ECHTER BEDOELD OM HET DAGELIJKSE BESTUUR EN BEHEER BINNEN HONDENSCHOOL NEERPELT VZW BETER TE LATEN FUNCTIONEREN EN SLECHTS RECHTSGELDIG IS INDIEN ONDERTEKEND DOOR TWEE OF MEERDERE LEDEN VAN DE BESTUURSRAAD.

4/DE HONDENSCHOOL HEEFT EEN AANTAL VRIJWILLIGERS IN ZIJN RANGEN DIE GEEN LID ZIJN EN TOCH BIJ REGELMAAT AANWEZIG ZIJN TIJDENS MANIFESTATIES EN OF ANDERE ORGANISATIES .BINNEN HET CLUB GEBEUREN HEBBEN DEZE PERSOON ECHTER GEEN TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING EN KUNNEN TEN ALLE TIJDENS NA BESLISSING VAN DE BESTUURSRAAD UIT HUN FUNCTIE ONTZET WORDEN DIT MET ONMIDDELLIJKE INGANG.

5/ELKE DEELNEMENDE HOND MOET INGEËNT ZIJN (het inentingsboekje word bij inschrijving gecontroleerd) EN VERVOLGENS BIJ ELKE VERNIEUWING VAN HET LIDMAATSCHAP.

6/ELKE GELEIDER RESPECTEERT DE LESGEVENDE INSTRUCTEUR OP HET PLEIN INDIEN DIT ECHTER NIET GEBEURT HEEFT DESBETREFFEND INSTRUCTEUR HET RECHT DE GELEIDER VOOR DESBETREFFENDE LES TE VERWIJDEREN. NA DEZE GEBEURTENIS ZAL HIJ DE HOOFDINSTRUCTEUR HIERVAN OP DE HOOGTE BRENGEN.

7/ONDER GEEN ENKEL VOORWENDSEL MOGEN ER PERSOON ONDER INVLOED OP HET TERREIN KOMEN NOCH INSTRUCTEURS GELEIDERS BESTUURSLEDEN OF VRIJWILLIGERS.

8/ELKE ADRESWIJZIGING VAN ELK LID EN VRIJWILLIGERS "zoals beschreven in punt 4" DIENEN AAN DE RAAD VAN BEHEER MEDE GEDEELD TE WORDEN.

9/KANDIDAAT LEDEN DIENEN VOOR DE AANVANG VAN HUN LIDMAATSCHAP HET VERSCHULDIGD BEDRAG VOOR HET LIDMAATSCHAP TE VOLDOEN DE BESTUURSRAAD BEHOUD ZICH TEN ALLEN TIJDEN HET RECHT NIEUWE LEDEN TE WEIGEREN OP BASIS VAN WELKE AARD OOK. HET LIDMAATSCHAP DIENT OPNIEUW VOLDAAN TE WORDEN DOOR HET LID NA DE TERMIJN VAN TWAALF MAANDEN EN VOOR DE TERMIJN VAN DERTIEN MAANDEN. BIJ HET NIET VOLDOEN VAN HET LIDMAATSCHAP VERVALT ELKE BETROKKENHEID ALSOOK HET LIDMAATSCHAP BINNEN HONDENSCHOOL NEERPELT.

10/EFFECTIEVE LEDEN OF KANDIDAAT LEDEN DEWELKE LID ZIJN VAN EENDER WELKE ORGANISATIE BETREFFENDE HONDENSPORT OF EENDER WELKE VERENIGING MET BETREKKING TOT EENDER WELK KYNOLOGISCH EVENEMENT NIET ERKEND DOOR DE KONINKLIJKE UNIE SINT HUBERTUS OF DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT HUBERTUS WORDEN TEN ALLEN TIJDEN UIT DE VERENIGING ONTSLAAN DIT MET BETREKKING TOT ONS BEHOUD VAN TOELATING ALS VERENIGING BINNEN DE KKUSH. OOK INDIEN HET LID IS TOEGETREDEN ZONDER VOORAFGAANDE OPGAVE HIERVAN. DEZE LEDEN VERLIEZEN ALLE RECHTEN BINNEN DE VERENIGING ONGEACHT HUN AANSLUITINGSTERMIJN ALS LID.

11/ELK NIEUW LID KAN BINNEN EEN STAGE PERIODE VAN EEN JAAR DEFINITIEF LID WORDEN NA GOEDKEURING VAN DE BESTUURSRAAD. TIJDENS DEZE STAGE PERIODE KUNNEN DEZE STAGE LEDEN DOOR EEN BESLISSING VAN DE BESTUURSRAAD MET ONMIDDELIJKE INGANG HET LIDMAATSCHAP STOP GEZET WORDEN.

12/IEDEREEN VOLGT LES ZOALS DEZE DOOR DE LESGEVENDE INSTRUCTEUR GEGEVEN WORD EN VOLGT DIENS BEVELEN OP.

13/DE LEDEN HEBBEN GEEN INSPRAAK IN DE INSTRUCTEURS KEUZE VOOR HUN LES.

14/DE LEDEN BLIJVEN TEN ALLEN TIJDEN BELEEFD TEGEN ELKAAR.

15/DE LEDEN BLIJVEN TEN ALLEN TIJDEN BELEEFD TEGEN DE INSTRUCTEURS ALSOOK TEGEN DE LEDEN VAN DE BESTUURSRAAD EN DE BEHEERRAAD.

16/OP HET TERREIN WORDEN GEEN DISCUSSIES GEVOERD OF MENINGSVERSCHILLEN ALSOOK TE TRACHTEN ONENIGHEID TE CREËREN OP HET PLEIN. NA ELKE LES KUNNEN PROBLEMEN BESPROKEN WORDEN OP HET BUREEL MET DE INSTRUCTEUR OF MET EEN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DE INSTRUCTEUR WORD GEACHT DEZE PROBLEMEN BIJ DE BESTUURSRAAD KENBAAR TE MAKEN ALSOOK TIJDENS DE EERST VOLGENDE INSTRUCTEURSVERGADERING.

17/EEN GELEIDER DIE TE LAAT KOMT OF VROEGER WENST TE VERTREKKEN MELD ZICH EERST BIJ DIENS INSTRUCTEUR DEWELKE HIEROVER DE BEVOEGDHEID HEEFT EEN BESLISSING TE NEMEN. PRIKBANDEN ELEKTRONISCHE HALSBANDEN ALS GENTIL LEADERS ZIJN NIET TOEGELATEN.

18/KANDIDAAT LEDEN ZIJN VERPLICHT VOOR DE AANVANG VAN HUN LIDMAATSCHAP TE MELDEN DAT HUN HOND ZICH AGRESSIEF HEEFT GEDRAGEN OF ENIGE VORM VAN AGRESSIE REEDS VERTOOND HEEFT.

19/LEDEN OF VRIJWILLIGERS DIE EEN INSTRUCTEURSCURSUS WENSEN TE VOLGEN ZULLEN ZELF DE ONKOSTEN(inschrijvingsgeld en catalogus) BETALEN. DEZE KOSTEN WORDEN ECHTER TERUG BETAALD NADAT DE INSTRUCTEUR EEN JAAR EFFECTIEF LESGEGEVEN HEEFT.

20/TIJDENS DE TRAININGEN MOGEN GEEN TOESCHOUWERS VAN WELKE AARD DAN OOK DE TERREINEN BETREDEN.

21/HET GEBRUIK VAN GSM IS TEN STRENGSTE VERBODEN OP DE TERREINEN.

22/BUITEN DE LESSEN DIENEN DE HONDEN AANGELIJND TE WORDEN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN.TIJDENS DE LES BEPAALT ENKEL DE INSTRUCTEUR WELKE HONDEN ER LOSGELATEN MOGEN WORDEN.

23/ONDER GEEN ENKEL BEDING MAG EEN LID DAT NIET TOT DE RAAD VAN BESTUUR BEHOORT TOELATING GEVEN AAN LEDEN ALSOOK NIET LEDEN OM BUITEN DE TRAININGSUREN DE TERREINEN TE BETREDEN.INDIEN EEN LID VAN DE ALGEMENE BESTUURSRAAD EEN VERZOEK KRIJGTVAN EEN LID OF NIET LID ZAL DEZE HIERIN GEEN BESLISSING NEMEN MAAR TER GOEDKEURING VOORLEGGEN TIJDENS DE EERSTVOLGENDE BESTUURSRAAD.

24/INDIEN ER OP VOORGAAND VERZOEK GUNSTIG ADVIES GEGEVEN WORD IS DE HONDENSCHOOL NEERPELT NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

25/IN HET LIDGELD IS EEN VERZEKERING INBEGREPEN TOCH MOET ELK LID EEN FAMILIALE VERZEKERING BEZITTEN. HONDENSCHOOL NEERPELT KOMT NOOIT TUSSENBEIDE VOOR FRANCHISE.

26/DE TERREINEN ZIJN NIET TOEGANKELIJK VOOR NIET LEDEN. DE PLEINEN ZIJN ENKEL TOEGANKELIJK VOOR LEDEN MET EEN GELDIGE LIDKAART ALSOOK VOOR VRIJWILLIGERS (beschreven in punt 4). DE LIDKAART DIENT STEEDS GETOOND TE KUNNEN WORDEN OP AANVRAAG VAN EEN INSTRUCTEUR OF EEN LID VAN DE BESTUURSRAAD. INDIEN ER GEEN LIDKAART GETOOND KAN WORDEN KAN MEN TEN ALLEN TIJDEN DE TOEGANG TOT DE TERREINEN ONTZEGD WORDEN.

27/EEN KANDIDAAT INSTRUCTEUR KAN EN MAG SLECHTS VOORGEDRAGEN WORDEN NA GOEDKEURING DOOR EEN STEMMING VAN DE INSTRUCTEURS GROEP. DEZE WORD DAN VOORGEDRAGEN DOOR DE HOOFDINSTRUCTEUR OF DE OUDSTE INSTRUCTEUR OP DE EERSTVOLGENDE VERGADERING VAN DE BESTUURSRAAD DEZE RAAD ZAL EEN ANONIEME STEMMING UITVAARDIGEN OVER DE KANDIDAAT INSTRUCTEUR DE BESLISSING ZAL DE KANDIDAAT MEDEGEDEELD WORDEN DE WEEK VOLGEND OP DEZE VERGADERING.

28/ELK ONTSLAGNEMEND INSTRUCTEUR WORD VOORGEDRAGEN OP DE EERSTVOLGENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DEZE ZAL DE BESLISSING VAN DE INSTRUCTEUR AFWIJZEN OF GOEDKEUREN.DE WIJZE VAN ONTSLAG KAN ZOWEL SCHRIFTELIJK ALS MONDELING GEGEVEN WORDEN EN IS ENKEL BINDEND INDIEN TWEE OF MEERDERE MENSEN VAN DE BESTUURSRAAD DEZE BESLISSING VAN ONTSLAG VAN DE ONTSLAG NEMEND INSTRUCTEUR ONTVANGEN.

29/ELK ONTSLAGNEMEND INSTRUCTEUR DEWELKE GEEN LID IS KAN ZIJN KANDIDATUUR STELLEN VOOR ZIJN LIDMAATSCHAP BINNEN HONDENSCHOOL NEERPELT VZW DIT DIENT TER GOEDKEURING VOORGELEGD TE WORDEN OP DE EERST VOLGENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DEZE ZAL DE BESLISSING HIEROVER MEDEDELEN BINNEN DE WEEK NA DEZE HOGER VERNOEMDE VERGADERING.

30/ELK LID KAN EEN KANDIDATUUR STELLEN VOOR EEN FUNCTIE BINNEN DE BESTUURSRAAD DEZE DIENT TER GOEDKEURING VOORGEBRACHT TE WORDEN TIJDENS DE EERST VOLGENDE VERGADERING VAN DE BESTUURSRAAD.

31/ELK ONTSLAGNEMEND BESTUURSLID KAN DIT ENKEL TIJDENS DE BESTUURSVERGADERING WAAROP DE ONTSLAGNEMEND PERSOON ZELF AANWEZIG DIENT TE ZIJN.HIER ZAL NA EEN ANONIEME STEMMING HET ONTSLAGNEMEND LID VAN DE BESTUURSRAAD DE UITSLAG VERNEMEN DOOR DE LEIDER VAN DE VERGADERING. AL NAAR GELANG DEZE UITSLAG KAN HIJ AL DAN NIET ZIJN LIDMAATSCHAP TERUG OPNEMEN OF VERLENGEN.

32/DE BESTUURSRAAD BEHOUD ZICH ECHTER HET RECHT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT TE WIJZIGEN EN DEZE WIJZIGINGEN OP TE NEMEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ENKEL NA ANONIEME STEMMING EN MET EEN MEERDERHEID VAN NEGENTIG PROCENT VAN DE STEMMEN TIJDENS EEN BESTUURSRAAD MAAR VERPLICHT ZICH ER TOE DEZE REGEL KENBAAR TE MAKEN TIJDENS DE EERST VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING.

33/ELKE VERGADERING ZAL GELEID WORDEN DOOR DE VOORZITTER VAN DE BEHEERRAAD OF DE OUDSTE AANWEZIGE VAN DE BEHEERRAAD.

KANTINEREGELS.

1/WE LATEN GEEN FLESSEN BUITEN ACHTER HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN DRANK OF VOEDINGSWAREN VAN BUITENAF MEE TE BRENGEN EN TE CONSUMEREN.

2/ALLE DRANKEN WORDEN AFGEHAALD EN HET LEEGGOED WORD TERUG NAAR DE TOOG GEBRACHT

3/DE HOUTEN KANTINE MEUBELEN BLIJVEN BINNEN.

4/WIE ECHTER BUITEN WENST TE ZITTEN GEBRUIKT DE DAARVOOR BESTEMDE TERRASSTOELEN.

5/SIGARETTEN OF SIGARENPEUKEN WORDEN IN DE DAARVOOR BESTEMDE ASBAKKEN GEDEPONEERD.

6/HONDEN BLIJVEN TEN ALLE TIJDEN AANGELIJND IN DE KANTINE.

7/DE KANTINE WORD ONMIDDELLIJK ONTRUIMD NA VERZOEK VAN DE UITBATER.

8/OFFICIËLE CLUBMANIFESTATIES HEBBEN STEEDS VOORRANG.

9/BIJ EEN EVENTUEEL KANTINE VERHUUR DIENT ER ALTIJD OVERLEG GEPLEEGD TE WORDEN TUSSEN DE OVERKOEPELENDE VZW HONDEN VERENIGING NEERPELT EN HONDENSCHOOL NEERPELT ENKEL DE BEHEERRAAD HEEFT HIERIN DE BEVOEGDHEID OP TE TREDEN EN TE BEMIDDELEN DEZE BESLISSINGEN ZIJN BINDEND VOOR HONDENSCHOOL NEERPELT VZW. ER BESTAAT TEN ALLE TIJDEN DE MOGELIJKHEID EEN ALGEMENE VERGADERING IN TE ROEPEN DOOR DE VOORZITTER VAN DE BEHEERRAAD ALS OOK DOOR EEN VIJFDE VAN DE EFFECTIEVE LEDEN HIERVOOR DE TOELATING VRAAGT DIENT DIT SCHRIFTELIJK EN BINNEN EEN TIJDSPANNE VAN EEN WEEK OP HET ADRES VAN DE VOORZITTER VAN DE BEHEERRAAD ELK DOOR EEN AFZONDERLIJK HANDGESCHREVEN EN GETEKENDE BRIEF. OVERTREDINGEN TEGEN DE BEPALINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT KUNNEN GESANCTIONEERD WORDEN HETGEEN KAN LEIDEN TOT UITSLUITING VAN HET LIDMAATSCHAP BINNEN HONDENSCHOOL NEERPELT VZW. DEZE HUISREGLEMENTEN ZIJN GEMAAKT MET OP 4 NOVEMBER 2010 EN GOEDGEKEURD TIJDENS ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DECEMBER 2010 . PENNINGMEESTER VOORZITTER SECRETARIS Ceelen Mark Leekens Bert VERBRUGGEN WOUTER

Deel deze pagina